หน้าแรก > โครงสร้างผู้บริหาร
โครงสร้างผู้บริหาร
 
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร


นางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด
ชื่อ - นามสกุล : นางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร

วัน/เดือน/ปีเกิด : 8/11/2509

ประวัติการศึกษา

- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารและการจัดการ

- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวิเคราะห์และวางแผนทางสังคมประวัติการทำงาน

- หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา

- ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์

- ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร

- ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหารเครื่องราชอิสริยาภรณ์
-ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก