หน้าแรก > โครงสร้างบุคลากร
โครงสร้างบุคลากร
 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

1. นายสมศักดิ์  สุขวัฑฒโก ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

ฝ่ายพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ

2. นางศรีวรรณ  ประเสริฐทอง ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ (หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ)

3. นางสาวอรุณี  แสนแอ  ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ

4. นางสาวนภารัตน์ ภาโนมัย ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

ฝ่ายพัฒนาระบบราชการ

5. นางสาววันวิสาข์  เนาวรังษี  ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ (หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบราชการ)

6. นายกำเชิง  นาดอน ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

7. นางสาวณัฐธยาน์  จันทร์หอม ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

8. นางสาวชุณหกาญจน์ คำชู ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

งานบริหารทั่วไป

9. นางสาวบุญสุข  พุ่มไม้แก้ว  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (หัวหน้างานบริหารทั่วไป)

10. นางสาววันเพ็ญ อัถมี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป