หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ผลคะแนนประเมินฯ หน่วยงานภายในกรมฯ รอบ 12 เดือน ประจำปี พ.ศ.2559 (ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559)

ผลประเมิน2559 IPA2559

ผลคะแนนประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในกรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559)

ขอให้หน่วยงานตรวจสอบคะแนน ผลการปะรเมิน และแจ้งยืนยันหรือขออุทธรณ์คะแนนผลการประเมินไปยังกรมพัฒนาฝีมือแรงงานภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 หากพ้นกำหนดดังกล่าว จะถือว่ายืนยันคะแนนผลการประเมินตามที่แจ้ง แบบฟอร์มอุทธรณ์ 

 

หลักเกณฑ์การขออุทธรณ์คะแนนผลการประเมินในแต่ละตัวชี้วัด

 

  1. จัดส่งแบบรายงานการขออุทธรณ์คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในกรม ประจำปีงบประมาณ 2559 และรายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) พร้อมเอกสารหลักฐานอ้างอิง อย่างละ 2 ชุด (เฉพาะตัวชี้วัดที่ต้องการขออุทธรณ์คะแนนผลการประเมิน) ให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
  2. กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะพิจารณาการขออุทธรณ์คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติ ราชการที่มีเอกสารหลักฐานครบถ้วนภายในวันที่ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ก่อนเวลา 16.30 น. โดยถือวันที่รับตามการประทับตราลงรับของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเป็นที่สิ้นสุด
  3. สำหรับหน่วยงานที่จัดส่งทางไปรษณีย์  กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะพิจารณาการขออุทธรณ์คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติ ราชการที่มีเอกสารหลักฐานครบถ้วน ภายในวันที่ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 โดยถือวันที่มีการประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ และกรุณาส่งเป็น EMS เพื่อสะดวกในการตรวจสอบ
  4. ไม่รับเอกสารทาง E-mail หรือทางโทรสาร
  5. หากพ้นกำหนดวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 จะถือว่าหน่วยงานภายในกรมฯ ยืนยันคะแนนผลการประเมินตามที่แจ้ง

ผลคะแนนตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

แยกรายตัวชี้วัด ผลคะแนนการประเมินจากเจ้าภาพตัวชี้วัด

ตารางสรุปผลคะแนนการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในกรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 


ว้นที่ข่าว : 07/11/2559