หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
อบรมให้ความรู้ ภายใต้ พ.ร.บ. พ.ศ.2545

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม จัดอบรมให้ความรู้แก่สถานประกอบกิจการและสถานศึกษาในจังหวัดมหาสารคามภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545

   วันที่  28  พฤศจิกายน 2560 ที่ห้องสันตรัตน์ โรงแรมตักสิลา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือหรืออุดหนุนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน และส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการ ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545โดยมีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย พนักงาน เจ้าหน้าที่จากสถานประกอบกิจการ และสถาบันการศึกษา จำนวน 70 คน ซึ่งสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคามจัดโครงการครั้งนี้ขึ้น เพื่อชี้แจงให้ผู้ประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานและผู้ประกอบกิจการทั่วไปในจังหวัดมหาสารคาม ได้รับทราบถึงความสำคัญ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องในการดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 รวมถึงสถาบันการศึกษาได้รับทราบถึงขั้นตอนการรับรองความรู้ความสามารถ การขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน และการกู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั้งนี้พระราชบัญญัติดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาฝีมือแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการของประเทศ รวมถึงพัฒนาประสิทธิภาพของสถานประกอบกิจการ โดยในปีงบประมาณ 2561 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีเป้าหมายในการนำเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมาใช้ในการช่วยเหลือหรืออุดหนุนกิจการใดๆที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน และให้ผู้ประกอบกิจการกู้ยืมเงินเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาบุคลากร 


ว้นที่ข่าว : 01/12/2560