หน้าแรก > โครงสร้างบุคลากร
โครงสร้างบุคลากร
 

                                                                                                      โครงสร้างบุคลากร

                                                                                                                                                          

                                                                                                          นายธวัชชัย ไชยรินทร์

                                                                                                                  ผู้อำนวยการ

 

     ฝ่ายงานบริหารทั่วไป           ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน                                       ฝ่ายแผนงานและประเมินผล                        ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน             ฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ       

                                                                            

  นางสาวสุพรรณ ชอบมณีแสง    สิบเอกบริสุทธิ์  แนวประยงค์                                            นางสาวทักษภร เสรีชาติ                 นางพิมพาภรณ์ ธรรมวัตร        นางพิมพาภรณ์ ธรรมวัตร            นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ                    นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ                 นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ      นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ

   

                                                                                                                            

     นางสาวพัชรี เลาหลือ                                                  นายสถาพร  สุริยน                                    นางสาวฤติมา  ขาวสะอาด                                     นายสุวัต  สุวรรโณ                                                       นายจิรวุฒิ กิจวรรณ

     เจ้าพนักงานการเงิน                                              ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3                            นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน                             ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช2                                ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค

     และบัญชีปฏิบัติการ                                                                                                                      ปฏิบัติการ       

                                                                                             

นางสาวฐายิกา  เพ็ชรนารถ                                                                                                           นางสวรรณนิภา  สุริยน 

พนักงานประจำสำนักงาน                                      นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน                      นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

                                

     นางสาวสุทธิดา จันทับ                                            นางยอดดาว  อาฟู                                                              

      เจ้าหน้าที่ธุรการ                                             นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน                              

                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                            นายชูชัย  ฤกษ์อุดม                                    

 เจ้าพนักงานช่วยการเงิน                                    ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค                               

         และพัสดุ 

                                                                                                                                                                                       

                                                                  นายอนุพงศ์ ประจวบจันทร์

                                                                  ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค