หน้าแรก > โครงสร้างบุคลากร
โครงสร้างบุคลากร
 

                                                                                                      โครงสร้างบุคลากร

                                                                                                                                                          

                                                                                                           ผู้อำนวยการ

 

  ฝ่ายงานบริหารทั่วไป     ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน       ฝ่ายแผนงานและประเมินผล       ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน    ฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ       

                                                                                                            

 นางสาววรยา สนตอน            สิบเอกบริสุทธิ์  แนวประยงค์            นางสาวทักษภร เสรีชาติ            นางพิมพาภรณ์ ธรรมวัตร                       นายชีวพันธ์ จีนทั่ง                            นักจัดการงานทั่วไป           นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน                    นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน         นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน                 นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

       ปฏิบัติการ                                ชำนาญการ                                             ชำนาญการ                                          ปฏิบัติการ                                                ชำนาญการ

                                                                                                                            

     นางสาวพัชรี เลาหลือ                                     นายสถาพร  สุริยน                                    นางสาวฤติมา  ขาวสะอาด                                     นายสุวัต  สุวรรโณ                                            นายจิรวุฒิ กิจวรรณ

     เจ้าพนักงานการเงิน                               ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3                            นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน                             ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช2                                ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค

     และบัญชีปฏิบัติการ                                                                                                                 ปฏิบัติการ       

                                                      

นางสาวฐายิกา  เพ็ชรนารถ                             นายโสภิต  นิลไพบูลย์                                 นางสวรรณนิภา  สุริยน 

พนักงานประจำสำนักงาน                          นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน                     นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

                           

    นายปรเมษฐ์ แก่นตัน                                    นางยอดดาว  อาฟู                                                              

      เจ้าหน้าที่ธุรการ                                นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน                              

                                                                                                                                                                                                 

  นางสาวพรทิวา  กุลวัตถ์                                   นายชูชัย  ฤกษ์อุดม                                    

 เจ้าพนักงานช่วยการเงิน                               ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค                               

         และพัสดุ 

                                                                                                                                                                                       

                                                                  นายอนุพงศ์ ประจวบจันทร์

                                                                  ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค