หน้าแรก > โครงสร้างบุคลากร
โครงสร้างบุคลากร
 

                                                                                                                     โครงสร้างบุคลากร

 

                                                                                                            

                                                                                                                

                                                                                                                          ผู้อำนวยการ

 

               ฝ่ายงานบริหารทั่วไป                        ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน       ฝ่ายทดสอบและประเมินความรู้     ความสามารถ                                                               ฝ่ายพัฒนาศักยภาพแรงงาน                ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  

 

                                                                                    

        นางสาวทักษภร เสรีชาติ                          นางสาวพิมพาภรณ์ อุดมพันธุ์                            นางสาวทักษภร เสรีชาติ                           นางสาววรยา สนตอน

    นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน                      นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน                       นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน                    นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

                 ชำนาญการ                                                 ปฏิบัติการ                                                 ชำนาญการ                                             

 

                                                                                         

       นางวรรณนิภา สุริยน                                           นายกิตติภพ ยะอ้อน                                     นายสถาพร สุริยน                           นางสาวสุพรรณ ชอบมณีแสง

 นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน                                     ครูฝึกฝีมือแรงงาน                                       ครูฝึกฝีมือแรงงาน                          เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

                                                                                         ช.2                                                         ช.3                                                     ปฏิบัติงาน

 

                                                                                        

  นางสาวนิปุณณิมา  ปุเรชะตัง                                   นางปิยฉัตร  มณียศ                                      นายโสภิต นิลไพบูล                             นางสาวพัชรี เลาหลือ

 นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน                                ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค                          นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน                        เจ้าพนักงานพัสดุ

                                                                                                                                                                                                                  ปฏิบัติงาน

 

                                                                                       

         นายจิรวุฒิ กิจวรรณ                                          นายอิสระ  อินต๊ะสุข                                    สิบเอกกำพล พันธมิตร                        นางสาวฐายิกา เพ็ชรนารถ

     ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค                                 ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค                                 พนักงานบันทึกข้อมูล                          พนักงานประจำสำนักงาน

 

                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                            นายปรเมษฐ์ แก่นตัน

                                                                                                                                                                                                               เจ้าหน้าที่ธุรการ                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                              พนักงานขับรถยนต์