บรรยายเรื่องการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในยุคไทยแลนด์ ๔.๐
...
...

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ นางสาวทักษภร เสรีชาติ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้ นายสถาพร สุริยน ครูฝึกฝีมือแรงงานระดับ ช๓ เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ให้กับทหารกองประจำการ ณ กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗ ค่ายโสณบัณฑิตย์ ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน


ว้นที่ข่าว : 18/4/2562 16:11:31
ปิดหน้าจอ