ผู้ตรวจการแผ่นดินปักหมุดแม่ฮ่องสอน เตรียมคู่มือแม่ฮ่องสอนโมเดลเป็นต้นแบบ
...
...
...
...
...

วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน เปิดการฝึกอบรม โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ร่วมกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 2/2562 สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ จำนวน 27 คน และช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม(ผ้า) จำนวน 7 คน โดยมีนายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวต้อนรับ นายรักษาเดชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวรายงาน นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต เป็นประธานในพิธี และอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรหมคำ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรม  ในโครงการดังกล่าว สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยนายจารึก เหล่าประเสริฐ และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้สนับสนุนค่าครองชีพ อุปกรณ์การเรียนผักและผลไม้ ข้าวสารและอาหารแห้ง เพื่อใช้ในระยะเวลาการฝึกอบรม


ว้นที่ข่าว : 4/4/2562 17:53:40
ปิดหน้าจอ