หน้าแรก > โครงสร้างผู้บริหาร
โครงสร้างผู้บริหาร
 
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน


นายธวัชชัย ไชยรินทร์
ชื่อ - นามสกุล : นายธวัชชัย ไชยรินทร์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน

วัน/เดือน/ปีเกิด : 6 พฤศจิกายน 2503

ประวัติการศึกษา
- วิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิต (พืชสวน) 
 
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี)
 
- นิติศาสตรบัณฑิต
 


ประวัติการทำงาน
- 2553 หัวหน้ากลุ่มงาน (นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ) ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก 
 
- 2554 หัวหน้ากลุ่มงาน (นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ) ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง
 
- 2556 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 


เครื่องราชอิสริยาภรณ์
- 2549 ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย (ท.ม.) - 2553 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)