ระบบเรียนออนไลน์ กพ
 
ระบบเรียนออนไลน์ กพ

 

สำนักงาน ก.พ. เปิดให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเข้ารับการอบรมด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ( HRD e-Learning ) จำนวน 135 วิชา  โดยเข้าไปลงทะเบียนได้ที่ www.ocsc.go.th   เลือกหัวข้อ e-Learning เพื่อลงทะเบียนเรียน