ข่าว หน้าแรก > เว็บไซต์แนะนำ
เว็บไซต์แนะนำ
 
ชื่อ เว็บไซต์แนะนำ รายละเอียด
Facebook ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบุรี Facebook ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบุรี
เว็บไซต์ส่วนราชการในจังหวัดลพบุรีที่มีส่วนช่วยภารกิจหน่วยงาน เว็บไซต์ส่วนราชการในจังหวัดลพบุรี
เว็บลิ๊งค์เข้าใช้งาน E-mail ของกรม เว็บลิ๊งค์เข้าใช้งาน E-mail ของกรม
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นองค์กรหลักมืออาชีพในการคุ้มครองแรงงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานอย่าง เป็นมาตรฐาน และสร้างสันติสุขในวงการแรงงาน ด้วยความเป็นธรรม
กรมการจัดหางาน วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรหลักที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการมีงานทำ คุ้มครองคนหางาน และให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานที่ทันสมัย” พันธกิจ พัฒนาระบบและให้บริการจัดหางานทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริม พัฒนา ให้บริการแนะแนวอาชีพและการประกอบอาชีพ ส่งเสริม กำกับดูแล การจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พัฒนาระบบ สร้างเครือข่าย และผลิตข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน จัดระบบการทำงานของคนต่างด้าว ค่านิยม มีคุณธรรม มุ่งมั่นบริการ ทำงานเป็นทีม มุ่งผลสัมฤทธิ์
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน มี ภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์ แปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติ จัดสรรทรัพยากร และบริหารราชการประจำทั่วไปของกระทรวงเพื่อบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ ตามภารกิจของกระทรวง โดยมีอำนาจหน้าที่ 1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำข้อมูล เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง 2. พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง 3. แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ 4. จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวงเพื่อให้เกิดการประหยัด คุ้มค่า และสมประโยชน์ 5. กำกับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผล รวมทั้งประสานการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง 6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารงานและการบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 7. ดูแลงานประชาสัมพันธ์ การต่างประเทศ และพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย 8. ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบรายได้และค่าจ้างขั้นต่ำ 9. วิจัยและพัฒนาด้านแรงงาน 10. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง และเรื่องราวร้องทุกข์ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงแรงงาน มีภารกิจเกี่ยวกับราชการทางการเมือง เพื่อสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี ประสานนโยบายระหว่างกระทรวง โดยมีอำนาจหน้าที่ 1. รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ กลั่นกรองเรื่องเพื่อเสนอต่อรัฐมนตรี รวมทั้งเสนอความเห็นประกอบการวินิจฉัยของรัฐมนตรี 2. สนับสนุนการทำงานของรัฐมนตรีในการดำเนินงานทางการเมืองระหว่างรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี รัฐสภาและประชาชน 3. ประสานงานการตอบกระทู้ ชี้แจงญัตติ ร่างพระราชบัญญัติ และกิจการอื่นทางการเมือง 4. ดำเนินการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ