ข่าว หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 
ชื่อ-นามสกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ตำแหน่ง
นายศุภมิตร - เพ็ชรล้ำ 1 กุมภาพันธ์ 2543 - 3 กันยายน 2543 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบุรี
นางสาวศิริลักษณ์ - รัตนานุสรณ์ 4 กันยายน 2543 - 30 กันยายน 2544 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบุรี
นายสมชาย - เทียมสนิท 4 ธันวาคม 2544 - 1 พฤษภาคม 2550 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบุรี
นางบังเอิญ - อินทรเทพ 1 พฤษภาคม 2550 - 30 กันยายน 2552 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบุรี
นางวันเพ็ญ - พานโพธิ์ทอง 9 พฤศจิกายน 2552 - 4 กุมภาพันธ์ 2553 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบุรี
นางสาวชุติมา - เหตานุรักษ์ 5 กุมภาพันธ์ 2553 - 17 กุมภาพันธ์ 2556 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบุรี
นางสาววรรณี - โกมลกวิน 18 กุมภาพันธ์ 2556 - 29 พฤษภาคม 2557 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบุรี
นายธวัช - เผ่าวณิช 2 เมษายน 2557 - 4 มกราคม 2559 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบุรี
นายมนู - วังข้าว 8 มกราคม 2559 - 30 กันยายน 2559 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบุรี
นายสมศักดิ์ - สุขวัฑฒโก 29 พฤศจิกายน 2560 - 13 มิถุนายน 2561 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี
นายชัยรัตน์ - แก้วคำแสน 9 เมษายน 2562 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี
นายชัยรัตน์ - แก้วคำแสน 9 เมษายน 2562 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี
 


รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 12 รายการ