ตรวจเยี่ยม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ซึ่งเป็นหน่วยงาน ที่ได้รับการรับรองหลักสูตร ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
...
...
...

  สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ซึ่งเป็นหน่วยงาน ที่ได้รับการรับรองหลักสูตร ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2559 ของกระทรวงสาธารณสุข

 วันที่ 8 พ.ค.2562 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข    โดยสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับการรับรองหลักสูตร ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2559      ในหลักสูตรการนวดไทยเพื่อสุขภาพ  150 ชม.  และหลักสูตรการนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ  60 ชม. เพื่อพัฒนา ส่งเสริม ควบคุมกำกับ และเฝ้าระวัง สถาบันการสอนของภาครัฐ ให้มีคุณภาพ มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด  ณ อาคารฝึกอบรม ชั้น1  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี

 


ว้นที่ข่าว : 13/5/2562 9:02:11
ปิดหน้าจอ