หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ขอเผยแพร่งบทดลองราชการเดือนพฤศจิกายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรีขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0410.3/ว 38 ลงวันที่ 8  กุมภาพันธ์  2560 เรื่องซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 

ว้นที่ข่าว : 13/12/2561
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด