หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฯ ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3 รายการ
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรีมีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ จ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม และจ้างเหมาบริการพนักงานขับยานพาหนะโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินทั้งสิ้น 939,733.92 บาท (เก้าแสนสามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบสามบาทเก้าสิบสองสตางค์) 

            กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 17 กันยายน 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

             ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนนิกส์ www.gprocurement.go.th ตั้งแต่วันที่ประกาศจนก่อนถึงวันเสนอราคา

สอบถามเพิ่มเติ่ม งานบริหารทั่วไป 036-424945,036-426948 ในวันและเวลาราชการ


ว้นที่ข่าว : 06/09/2561
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด