บริการตอบแบบสอบถาม (สำหรับสถานประกอบกิจการที่รับการฝากฝึก) ออนไลน์
 
บริการตอบแบบสอบถาม (สำหรับสถานประกอบกิจการที่รับการฝากฝึก) ออนไลน์

  การให้บริการแบบสอบถาม (สำหรับสถานประกอบกิจการที่รับการฝากฝึก) ผ่านระบบออนไลน์จึงเป็นอีกช่องทางเลือกหนึ่ง ในการช่วยให้หน่วยฝึกทราบข้อมูล-ข้อคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ที่รับฝากฝึกผู้รับการฝึกเตรียมเข้าทำงานฝึกในสถานประกอบกิจการของตนเอง เพื่อที่หน่วยฝึกจะได้นำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงการพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบกิจการ มากยิ่งขึ้น