ข่าว หน้าแรก > คลังความรู้


คลังความรู้
 
เกี่ยวกับหลักสูตร จำนวนดาวน์โหลด
หลักสูตรคอมพิวเตอร์
9989
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ
เกี่ยวกับ พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวนดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พุทธศักราช ๒๕๕๘
106
พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
9991
รายการที่ 1 - 2 จากทั้งหมด 2 รายการ
สื่อการเรียนรู้ จำนวนดาวน์โหลด
รายงานผลการศึกษาด้วยตนเองผ่านระบบ E – Learning สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรื่อง หนังสือราชการ และหนังสือติดต่อราชการ โดยนายเอกกมล อาจแก้ว
119
รายงานผลการศึกษาด้วยตนเองผ่านระบบ E – Learning สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรื่อง การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล โดยนายเอกกมล อาจแก้ว
104
การพิมพ์หนังสือราชการด้วยโปรแกรม Microsoft Word โดย นายเลอพงษ์ ดวงแสง
288
คู่มือการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดย นายเลอพงษ์ ดวงแสง
125
การทำจดหมายเวียนเพื่อการพิมพ์วุฒิบัตร
137
การปฐมนิเทศผู้รับการฝึก สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
350
Welding
254
Signal
140
Productivity
164
Hotel
137
Design
146
Betterry
134
เอกสารประกอบการสอนซ่อมคอม
397
รายการที่ 1 - 13 จากทั้งหมด 13 รายการ
นวัตกรรม จำนวนดาวน์โหลด
Empty Data
รายการที่ 1 - 0 จากทั้งหมด 0 รายการ