ข่าว หน้าแรก > คลังความรู้


คลังความรู้
 
IDPs จำนวนดาวน์โหลด
รายงานผลการฝึกอบรมการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในระบบ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ตามระบบงานประกันคุณภาพการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (วีระเดช สมศรีนวล)
149
รายงานผลการฝึกอบรมโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กลุ่มงานเชื่อม (วีระเดช สมศรีนวล)
100
คู่มือการซ่อมบำรุงรักษาสว่านไฟฟ้า (สุรศักดิ์ แก้วอินทร์)
517
คู่มือการออกสมุดประจำตัว (เอกกมล อาจแก้ว)
41
คู่มือปฏิบัติงานตามคำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ(เอกกมล อาจแก้ว)
32
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (เลอพงษ์ ดวงแสง)
120
โปรเจคเตอร์ (เลอพงษ์ ดวงแสง)
97
infographic (เลอพงษ์ ดวงแสง)
101
การตั้งแท็บ (เอกกมล อาจแก้ว)
95
การซ่อมพัดลม (เอกกมล อาจแก้ว)
204
การซ่อมกระติกน้ำร้อน (เอกกมล อาจแก้ว)
153
การซ่อมกระติกน้ำร้อน (เอกกมล อาจแก้ว)
106
การซ่อมบำรุงรักษาเตาอบไฟฟ้า (ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ แก้วอินทร์)
140
การซ่อมบำรุงรักษาหม้อหุงข้าว (ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ แก้วอินทร์)
189
การซ่อมเตารีด (ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ แก้วอินทร์)
46
การเจียระไน (ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ แก้วอินทร์)
0
การเจียระไน (ศุภวัฒน์ พลแก้ว)
61
การสกัด (ศุภวัฒน์ พลแก้ว)
29
การเลื่อย (ศุภวัฒน์ พลแก้ว)
89
หนังสือราชการ และหนังสือติดต่อราชการ (เอกกมล อาจแก้ว)
319
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 25 รายการ
นวัตกรรม จำนวนดาวน์โหลด
Empty Data
รายการที่ 1 - 0 จากทั้งหมด 0 รายการ
การพัฒนาบุคลากรมุ่งสู่ความสำเร็จขององค์กร จำนวนดาวน์โหลด
คู่มือการทดสอบด้วยระบบ E-Testing (เอกกมล อาจแก้ว)
23
การรำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน (เอกกมล อาจแก้ว)
24
การบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำอุ่น (เอกกมล อาจแก้ว)
8
การเชื่อมแม๊ก (เหล็กหนารอยตัวที) (วีระเดช สมศรีนวล)
173
คู่มือการซ่อมบำรุงรักษาสว่านไฟฟ้า (สุรศักดิ์ แก้วอินทร์)
82
การเขียนวัตถุประสงค์ (นวิมล วงศ์กุลวิจิตร)
57
คู่มือปฏิบัติงานตามคำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ(เอกกมล อาจแก้ว)
40
การร่างแบบ (ศุภวัฒน์ พลแก้ว)
82
โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (เกื้อกูล จำปาแก่น)
54
การทำจดหมายเวียนเพื่อพิมพ์วุฒิบัตร (ธัตธน จักรไชย)
69
ระบบจุดระเบิด (วิวัฒน์ ชาวดร)
276
การวิเคราะห์งานหลักงานย่อยเพื่อการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ (รชต ศรีปัญญา)
44
การใช้งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสิทธิ์ของผู้ใช้ทั่วไป (จีรวรรณ สมศรีนวล)
53
การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ (วีระเดช สมศรีนวล)
83
การพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพผ่าน Smart Phone (นวพล พันอกแดง)
86
คู่มือค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(มริษฎา ศรีวิชา)
30
การบันทึกทรัพย์สิน(ทวีพร พงศ์พิสุทธิโกศล)
30
วิธีการสร้าง QR Code เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร(เลอพงษ์ ดวงแสง)
79
รายการที่ 1 - 18 จากทั้งหมด 18 รายการ