ข่าว หน้าแรก > คลังความรู้


คลังความรู้
 
เกี่ยวกับหลักสูตร จำนวนดาวน์โหลด
หลักสูตรคอมพิวเตอร์
9989
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ
เกี่ยวกับ พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวนดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พุทธศักราช ๒๕๕๘
281
พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
9991
รายการที่ 1 - 2 จากทั้งหมด 2 รายการ
สื่อการเรียนรู้ จำนวนดาวน์โหลด
การศึกษาด้วยตนเอง ของนายเลอพงษ์ ดวงแสง เรื่อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
82
การศึกษาด้วยตนเอง ของนายเลอพงษ์ ดวงแสง เรื่อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
50
การศึกษาด้วยตนเอง ของนายเลอพงษ์ ดวงแสง เรื่อง โปรเจคเตอร์
63
การศึกษาด้วยตนเอง ของนายเลอพงษ์ ดวงแสง เรื่อง infographic
57
การศึกษาด้วยตนเอง ของนายเอกกมล อาจแก้ว เรื่อง การตั้งแทบ
48
การศึกษาด้วยตนเอง ของนายเอกกมล อาจแก้ว เรื่อง การซ่อมกระติกน้ำร้อน
102
การศึกษาด้วยตนเอง ของนายเอกกมล อาจแก้ว เรื่อง การซ่อมกระติกน้ำร้อน
49
การศึกษาด้วยตนเอง ของว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ แก้วอินทร์ เรื่อง การซ่อมบำรุงรักษาเตาอบไฟฟ้า
59
การศึกษาด้วยตนเอง ของว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ แก้วอินทร์ เรื่อง การซ่อมเตารีด
16
การศึกษาด้วยตนเอง ของว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ แก้วอินทร์ เรื่อง การซ่อมเตารีด
7
การศึกษาด้วยตนเอง ของนายศูภวัฒน์ พลแก้ว เรื่อง การเจียระไน
18
การศึกษาด้วยตนเอง ของนายศูภวัฒน์ พลแก้ว เรื่อง การสกัด
3
การศึกษาด้วยตนเอง ของนายศูภวัฒน์ พลแก้ว เรื่อง การสกัด
3
การศึกษาด้วยตนเอง ของนายศูภวัฒน์ พลแก้ว เรื่อง การเลื่อย
26
รายงานผลการศึกษาด้วยตนเองผ่านระบบ E – Learning สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรื่อง หนังสือราชการ และหนังสือติดต่อราชการ โดยนายเอกกมล อาจแก้ว
286
รายงานผลการศึกษาด้วยตนเองผ่านระบบ E – Learning สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรื่อง การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล โดยนายเอกกมล อาจแก้ว
276
การพิมพ์หนังสือราชการด้วยโปรแกรม Microsoft Word โดย นายเลอพงษ์ ดวงแสง
328
คู่มือการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดย นายเลอพงษ์ ดวงแสง
137
การทำจดหมายเวียนเพื่อการพิมพ์วุฒิบัตร
143
การปฐมนิเทศผู้รับการฝึก สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
404
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 27 รายการ
พัฒนาตนเอง จำนวนดาวน์โหลด
Empty Data
รายการที่ 1 - 0 จากทั้งหมด 0 รายการ