ข่าว หน้าแรก > คลังความรู้


คลังความรู้
 
เกี่ยวกับหลักสูตร จำนวนดาวน์โหลด
หลักสูตรคอมพิวเตอร์
9989
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ
เกี่ยวกับ พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวนดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พุทธศักราช ๒๕๕๘
57
พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
9991
รายการที่ 1 - 2 จากทั้งหมด 2 รายการ
สื่อการเรียนรู้ จำนวนดาวน์โหลด
รายงานผลการศึกษาด้วยตนเองผ่านระบบ E – Learning สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรื่อง หนังสือราชการ และหนังสือติดต่อราชการ โดยนายเอกกมล อาจแก้ว
49
รายงานผลการศึกษาด้วยตนเองผ่านระบบ E – Learning สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรื่อง การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล โดยนายเอกกมล อาจแก้ว
25
การพิมพ์หนังสือราชการด้วยโปรแกรม Microsoft Word โดย นายเลอพงษ์ ดวงแสง
265
คู่มือการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดย นายเลอพงษ์ ดวงแสง
127
การทำจดหมายเวียนเพื่อการพิมพ์วุฒิบัตร
133
การปฐมนิเทศผู้รับการฝึก สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
333
Welding
252
Signal
145
Productivity
163
Hotel
141
Design
155
Betterry
142
เอกสารประกอบการสอนซ่อมคอม
404
รายการที่ 1 - 13 จากทั้งหมด 13 รายการ
นวัตกรรม จำนวนดาวน์โหลด
Empty Data
รายการที่ 1 - 0 จากทั้งหมด 0 รายการ