ข่าว หน้าแรก > คลังความรู้


คลังความรู้
 
IDPs จำนวนดาวน์โหลด
รายงานผลการฝึกอบรมการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในระบบ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ตามระบบงานประกันคุณภาพการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (วีระเดช สมศรีนวล)
138
รายงานผลการฝึกอบรมโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กลุ่มงานเชื่อม (วีระเดช สมศรีนวล)
80
คู่มือการซ่อมบำรุงรักษาสว่านไฟฟ้า (สุรศักดิ์ แก้วอินทร์)
499
คู่มือการออกสมุดประจำตัว (เอกกมล อาจแก้ว)
31
คู่มือปฏิบัติงานตามคำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ(เอกกมล อาจแก้ว)
16
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (เลอพงษ์ ดวงแสง)
105
โปรเจคเตอร์ (เลอพงษ์ ดวงแสง)
86
infographic (เลอพงษ์ ดวงแสง)
89
การตั้งแท็บ (เอกกมล อาจแก้ว)
80
การซ่อมพัดลม (เอกกมล อาจแก้ว)
188
การซ่อมกระติกน้ำร้อน (เอกกมล อาจแก้ว)
120
การซ่อมกระติกน้ำร้อน (เอกกมล อาจแก้ว)
77
การซ่อมบำรุงรักษาเตาอบไฟฟ้า (ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ แก้วอินทร์)
95
การซ่อมบำรุงรักษาหม้อหุงข้าว (ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ แก้วอินทร์)
146
การซ่อมเตารีด (ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ แก้วอินทร์)
32
การเจียระไน (ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ แก้วอินทร์)
0
การเจียระไน (ศุภวัฒน์ พลแก้ว)
31
การสกัด (ศุภวัฒน์ พลแก้ว)
16
การเลื่อย (ศุภวัฒน์ พลแก้ว)
41
หนังสือราชการ และหนังสือติดต่อราชการ (เอกกมล อาจแก้ว)
305
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 25 รายการ
นวัตกรรม จำนวนดาวน์โหลด
Empty Data
รายการที่ 1 - 0 จากทั้งหมด 0 รายการ
การพัฒนาบุคลากรมุ่งสู่ความสำเร็จขององค์กร จำนวนดาวน์โหลด
การเชื่อมแม๊ก (เหล็กหนารอยตัวที) (วีระเดช สมศรีนวล)
118
คู่มือการซ่อมบำรุงรักษาสว่านไฟฟ้า (สุรศักดิ์ แก้วอินทร์)
74
การเขียนวัตถุประสงค์ (นวิมล วงศ์กุลวิจิตร)
41
คู่มือปฏิบัติงานตามคำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ(เอกกมล อาจแก้ว)
29
การร่างแบบ (ศุภวัฒน์ พลแก้ว)
52
โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (เกื้อกูล จำปาแก่น)
47
การทำจดหมายเวียนเพื่อพิมพ์วุฒิบัตร (ธัตธน จักรไชย)
56
ระบบจุดระเบิด (วิวัฒน์ ชาวดร)
94
การวิเคราะห์งานหลักงานย่อยเพื่อการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ (รชต ศรีปัญญา)
30
การใช้งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสิทธิ์ของผู้ใช้ทั่วไป (จีรวรรณ สมศรีนวล)
35
การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ (วีระเดช สมศรีนวล)
66
การพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพผ่าน Smart Phone (นวพล พันอกแดง)
45
คู่มือค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(มริษฎา ศรีวิชา)
22
การบันทึกทรัพย์สิน(ทวีพร พงศ์พิสุทธิโกศล)
17
วิธีการสร้าง QR Code เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร(เลอพงษ์ ดวงแสง)
48
รายการที่ 1 - 15 จากทั้งหมด 15 รายการ