ข่าว หน้าแรก > คลังความรู้


คลังความรู้
 
เกี่ยวกับหลักสูตร จำนวนดาวน์โหลด
หลักสูตรคอมพิวเตอร์
9989
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ
เกี่ยวกับ พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวนดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พุทธศักราช ๒๕๕๘
279
พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
9991
รายการที่ 1 - 2 จากทั้งหมด 2 รายการ
สื่อการเรียนรู้ จำนวนดาวน์โหลด
การศึกษาด้วยตนเอง ของนายเลอพงษ์ ดวงแสง เรื่อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
78
การศึกษาด้วยตนเอง ของนายเลอพงษ์ ดวงแสง เรื่อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
43
การศึกษาด้วยตนเอง ของนายเลอพงษ์ ดวงแสง เรื่อง โปรเจคเตอร์
53
การศึกษาด้วยตนเอง ของนายเลอพงษ์ ดวงแสง เรื่อง infographic
48
การศึกษาด้วยตนเอง ของนายเอกกมล อาจแก้ว เรื่อง การตั้งแทบ
45
การศึกษาด้วยตนเอง ของนายเอกกมล อาจแก้ว เรื่อง การซ่อมกระติกน้ำร้อน
93
การศึกษาด้วยตนเอง ของนายเอกกมล อาจแก้ว เรื่อง การซ่อมกระติกน้ำร้อน
39
การศึกษาด้วยตนเอง ของว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ แก้วอินทร์ เรื่อง การซ่อมบำรุงรักษาเตาอบไฟฟ้า
54
การศึกษาด้วยตนเอง ของว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ แก้วอินทร์ เรื่อง การซ่อมเตารีด
15
การศึกษาด้วยตนเอง ของว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ แก้วอินทร์ เรื่อง การซ่อมเตารีด
4
การศึกษาด้วยตนเอง ของนายศูภวัฒน์ พลแก้ว เรื่อง การเจียระไน
4
การศึกษาด้วยตนเอง ของนายศูภวัฒน์ พลแก้ว เรื่อง การสกัด
2
การศึกษาด้วยตนเอง ของนายศูภวัฒน์ พลแก้ว เรื่อง การสกัด
1
การศึกษาด้วยตนเอง ของนายศูภวัฒน์ พลแก้ว เรื่อง การเลื่อย
26
รายงานผลการศึกษาด้วยตนเองผ่านระบบ E – Learning สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรื่อง หนังสือราชการ และหนังสือติดต่อราชการ โดยนายเอกกมล อาจแก้ว
284
รายงานผลการศึกษาด้วยตนเองผ่านระบบ E – Learning สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรื่อง การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล โดยนายเอกกมล อาจแก้ว
269
การพิมพ์หนังสือราชการด้วยโปรแกรม Microsoft Word โดย นายเลอพงษ์ ดวงแสง
304
คู่มือการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดย นายเลอพงษ์ ดวงแสง
136
การทำจดหมายเวียนเพื่อการพิมพ์วุฒิบัตร
141
การปฐมนิเทศผู้รับการฝึก สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
402
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 27 รายการ