หน้าแรก > วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 

 

วิสัยทัศน์

    

 จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในจังหวัดเลยให้ได้มาตรฐานในระดับประเทศ และส่งเสริมเครือ ข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

พันธกิจ

 

  • พัฒนาการฝึกอบรมให้แรงงานมีทักษะ ฝีมือ เพิ่มความสามารถในการประกอบอาชีพ

  • ส่งเสริมและทดสอบแรงงานได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน

  • ส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานภายในจังหวัด