สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลยดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน แห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้า
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลยดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน แห่งชาติ    สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 มีผู้เข้ารับการทดสอบทั้งสิ้น 15 คน เพื่อรองรับการประเมินความรู้ความสามารถตามพระราชบัญญัติส่งเสริม    การพัฒนาฝีมือแรงงานฉบับที่ 2 พ.ศ 2557 มีผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานจำนวน 13 คน

 


ว้นที่ข่าว : 27/6/2562 16:53:28
ปิดหน้าจอ