สำนักพัฒนาฝือมือแรงงานเลย ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, วิทยาลัยเทคนิคเลย และวิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย พัฒนาศักยภาพเยาวชน คนรุ่นใหม่ ด้านช่างอุตสาหกรรม
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

สำนักพัฒนาฝือมือแรงงานเลย ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, วิทยาลัยเทคนิคเลย และวิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย พัฒนาศักยภาพเยาวชน คนรุ่นใหม่ ด้านช่างอุตสาหกรรม  เข้าสู่ตลาดแรงงาน พร้อมรับการแข่งขัน ผลิตสินค้าสู่ตลาดโลก รวมจำนวน 200 คน โดยงบประมาณยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด เร่งผลิตแรงงานฝีมือสาขาข่างเชื่อมไฟฟ้าระดับ1,ช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ,ช่างกลึง,ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร,ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ระดับ1 ดำเนินการพัฒนาฝีอมือแรงงานระหว่างเดือนมีนาคม - เมษายน รวมจำนวนทั้งสิ้น 120 คน ณ สำนักพัฒนาฝีมือแรงงานเลย และภายในเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2560 พัฒนาศักยภาพแรงงานในสาขาช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร,ช่างเชื่อมไฟฟ้า รวม 80 คน


ว้นที่ข่าว : 27/4/2560 13:26:59
ปิดหน้าจอ