หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด แนวทางการดำเนินงานโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...

วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 15.30 น. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด แนวทางการดำเนินงานโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 (STEM  Workforce towards SME 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานตามโครงการฯ โดยปรับแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงินตามงบประมานที่ได้จัดสรร เป้าหมายเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบ กิจการ SME กลุ่ม OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย


ว้นที่ข่าว : 09/01/2563