หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นายวิชัย ผิวสอาด ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดเลย ประชุมการตรวจราชการ ตามแผนปฏิบัติงาน ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ประจำปีงบประมาณ 2562

ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดเลย

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นายวิชัย ผิวสอาด ผู้ตรวจราชการกรม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดเลย ประชุมการตรวจราชการและติดตามความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย โดยได้ถ่ายทอดนโยบายเน้นหนักของกระทรวงแรงงาน เพื่อขับเคลื่อนงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ตลอดจนชี้แจง แนะนำและทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงานและการจัดทำภารกิจตามนโยบายต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ได้ตามเป้าหมาย ตลอดจนให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ รู้จักพัฒนาตนเอง และปรับเปลี่ยนบทบาทเพื่อให้มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองงานตามภารกิจได้

  ทั้งนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฝึกอาชีพตามโครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0 (กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ) หลักสูตรการบริหารจัดการฟาร์ม   ณ  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านไร่ม่วง  อ.เมือง จ.เลย

ว้นที่ข่าว : 15/02/2562