หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
การพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

การพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

...
...
...
...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย   ดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายจำนวน 60 คน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานแรงงานเพื่อ  เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อพัฒนาด้านทักษะช่างฝีมือ ภาษา วัฒนธรรมต่างประเทศของกลุ่มจังหวัด โดยร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ดำเนินการฝึกอบรมในสาขา ช่างเชื่อมไฟฟ้า ระดับ 1 จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 25 มี.ค. - 30 เมษายน 2560 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย และร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย ดำเนินการฝึกอบรม ในสาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์(ประมวลผลคำ) จำนวน 20 คน สาขาช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 คน ในระหว่างวันที่ 27 มี.ค. - 5 เม.ย. 60 ณ วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย


ว้นที่ข่าว : 04/04/2560