หน้าแรก > โครงสร้างผู้บริหาร
โครงสร้างผู้บริหาร
 
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย


นายอำนวย วงศ์อุดมมงคล
ชื่อ - นามสกุล : นายอำนวย วงศ์อุดมมงคล

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย

วัน/เดือน/ปีเกิด : 6/02/2505

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี = บริหารธุรกิจบัณฑิต

 ประวัติการทำงาน

ประเภทและระดับตำแหน่ง : ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

วันที่บรรจุเข้ารับราชการ : 08 พ.ย. 2536

วันครบเกษียณอายุราชการ : 05 ก.พ. 2565

วันที่เกษียณอายุราชการ : 01 ต.ค. 2565

วันที่เข้าสู่ระดับปัจจุบัน : 21 ก.ย. 2559

วันที่เข้าสู่ระดับ ชำนาญการ : 11 ธ.ค. 2551

อายุราชการ : 24 ปี 2 เดือน 2 วันเครื่องราชอิสริยาภรณ์
05 ธ.ค. 2542 : ตริตาภรณ์มงกุฏไทย (ต.ม.) 05 ธ.ค. 2546 : ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) 05 ธ.ค. 2552 : ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย (ท.ม.) 05 ธ.ค. 2556 : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)