รวมกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

สามารถดาวน์โหลดได้ที่

https://drive.google.com/open?id=1YyDGdV4Osa0ICZu6ktd7DLl5LwZIhZyZ