หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง รายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง รายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

...

ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับที่ 1 มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561เวลา 08.30 น. ณ กลุ่มกฎหมาย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และให้ผู้ผ่านการคัดเลือกนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน มายื่นในวัน รายงานตัว หากไม่มารายงานตัวภายในกำหนด หรือปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใด มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร แม้จะเป็นผู้มีรายชื่อตามประกาศนี้ ก็ไม่มีสิทธิได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน และกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับถัดไปมารายงานตัว
            ทั้งนี้ บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกให้ใช้ได้ 1 ปี นับแต่วันที่ขึ้นบัญชี


ว้นที่ข่าว : 27/04/2561
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด