พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
 
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

            พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ตามมาตรา 7 ได้กำหนดให้ “ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้การกระทำใดจะได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน...” โดยมีเป้าหมายเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนลดต้นทุนของประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ สร้างให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เปิดเผยขั้นตอน ระยะเวลาให้ประชาชนทราบ เพื่อให้ประชาชนสามารถมาใช้บริการได้ด้วยความสะดวกและถูกต้องเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน จึงได้จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ให้กับผู้เข้ามาใช้บริการ ใน 10 บริการ ดังนี้

1.       คู่มือสำหรับประชาชน การขอใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน สถานทดสอบฝีมือคนหางาน ศพจ ลำพูน

2.       คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ ศพจ ลำพูน

3.       คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ศพจ ลำพูน

4.       คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตรายการเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ผู้ดำเนินการฝึกนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้ในการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในศูนย์ฝีกอบรม ศพจ ลำพูน

5.       คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตและการต่อใบอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ศพจ ลำพูน

6.       คู่มือสำหรับประชาชน การต่อใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน ศพจ ลำพูน

7.       คู่มือสำหรับประชาชน การให้ความเห็นชอบดำเนินการเองหรือจัดจ้าง ศพจ ลำพูน

8.       คู่มือสำหรับประชาชน การให้ความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกเตรียมเข้าทำงานกรณีเป็นผู้ดำเนินการฝึกเอง ศพจ ลำพูน

9.       คู่มือสำหรับประชาชน การให้ความเห็นชอบส่งลูกจ้างไปฝึกภายนอก ศพจ ลำพูน

10.   คู่มือสำหรับประชาชน การออกใบแทนใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน ศพจ ลำพูน

** สามารถดาวโหลดคู่มือได้ที่ เว็ปไซต์ sisaker.dsd.go.th