สถานประกอบกิจการดีเด่น หน้าแรก > สถานประกอบกิจการดีเด่น


ชื่อ-นามสุกล อีเมล์ หลักสูตรที่จบ
นายเมธาวี - ลิ้มธนากรกุล
-
เตรียมเข้าทำงานสาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์
นายธีรวุฒิ - สมวะเวียง
-
-
นางดวงสมร - คารินทา
-
เตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี รุ่นที่ 4/55
นายอัครพล - ตันพิพัฒน์พงษ์
accaraphone_lamphun@gmail.com
ยกระดับฝีมือแรงงานสาขาช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรช่างตรวจเช็คซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ปี 2552
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ