ข่าว หน้าแรก > กฏระเบียบข้อกฏหมาย
กฏระเบียบข้อกฏหมาย
 

ประกาศ จำนวนดาวน์โหลด
รายชื่อหลักสูตรและอัตราค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
182
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่2) 2557 จำนวนดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่2) 2557
126
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ

กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ จำนวนดาวน์โหลด
จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุพ.ศ.2543
201
ระเบียบสำนักฯว่าด้วยการพัสดุวิธีอิเลกทรอนิกส์พ.ศ.2549
141
ระเบียบสำนักฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2538 ฉบับที่ 7
81
ระเบียบสำนักฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2538 ฉบับที่ 6
80
ระเบียบสำนักฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2538 ฉบับที่ 5
65
ระเบียบสำนักฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2538 ฉบับที่ 4
65
ระเบียบสำนักฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2538 ฉบับที่ 3
71
ระเบียบสำนักฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2538 ฉบับที่ 2
53
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
72
การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ
46
รายการที่ 1 - 10 จากทั้งหมด 10 รายการ

การเสริมสร้างธรรมมาธิบาล จำนวนดาวน์โหลด
การเสริมสร้างธรรมมาธิบาลป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
9988
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ