ข่าว หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 
ชื่อ-นามสกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ตำแหน่ง
นายนพดล - รอดเรืองเดช 1 กุมภาพันธ์ 2541 - 7 พฤศจิกายน 2542
นางอุษา - ตีระเมธี 8 พฤศจิกายน 2542 - 30 กรกฎาคม 2543
นายดำรงศักดิ์ - อิงศรีสวัสดิ์ 31 กรกฎาคม 2543 - 19 พฤศจิกายน 2544
นายวิโรจน์ - เกษมสัตย์ 20 พฤศจิกายน 2544 - 1 พฤศจิกายน 2547
นายชำนาญศิลป์ - สุขยิ่ง 2 พฤศจิกายน 2547 - 6 พฤษภาคม 2552
นายสมชาย - เทียมสนิท 7 พฤษภาคม 2552 - 3 กุมภาพันธ์ 2553
นางสายสุนีย์ - กัณฑ์สุข 5 กุมภาพันธ์ 2553 - 30 กันยายน 2555
นายสุเมธ - โศจิพลกุล 7 กุมภาพันธ์ 2556 - 10 ตุลาคม 2556
นางอรทัย - สังข์ทอง 11 ตุลาคม 2556 - 30 พฤศจิกายน 2559
นางพรพิมล - อินทิยศ 1 ธันวาคม 2559 - 30 กันยายน 2560
นางสาวกิ่งก้อย - น้อยสะปุ๋ง 1 ตุลาคม 2560 - 17 ธันวาคม 2560 นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน,นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน
นางณฐมน - ปัทมะสุคนธ์ 19 ธันวาคม 2560 - ปัจจุบัน นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ
 


รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 12 รายการ