หน้าแรก > ภารกิจ
ภารกิจ
 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

วิสัยทัศน์
•  กำลังแรงงานไทยมี ศักยภาพ ได้มาตรฐานสากล  

(Workforce with world class competency)

พันธกิจ
•  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากำลังแรงงาน
•  พัฒนา ระบบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานสู่มาตรฐานสากล
•  พัฒนาและทดสอบกำลังแรงงานให้มีมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
•  พัฒนากำลังแรงงานให้มีสมรรถนะเพื่อเพิ่มผลิตภาพและรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน

วิสัยทัศน์
•  พัฒนาแรงงานให้มีศักยภาพได้มาตรฐานสากล

พันธกิจ
• ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน
•  ส่งเสริม พัฒนาและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
•  ส่งเสริม พัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ค่านิยม ( SMART)

S – Service Mind (การมีจิตใจพร้อมบริการ)

M – Mastery (การทำงานอย่างมืออาชีพ)

A – Accountability / Transparency (การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และรับผิดาชอบ)

R – Relationship (การมีน้ำใจ ใจเปิดกว้าง เป็นพี่เป็นน้อง)

T – Teamwork (การทำงานเป็นทีม)

ประเด็นยุทธศาสตร์

•  การพัฒนาฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

•  การขยายเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาฝีมือแรงงาน

•  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร

เป้าประสงค์

•  พัฒนาแรงงานให้มีทักษะฝีมือ มีศักยภาพได้มาตรฐานสากล เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

•  แรงานมีทักษะฝีมือสามารถสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

•  ส่งเสริม และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน

•  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร

เป็นองค์กรแห่งการพัฒนา/เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และเป็นองค์กรหลักในด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน

คำนิยาม

มาตรฐานสากล หมายถึง การมีความรู้ ความสามารถ ทักษะฝีมือ สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ตลาดแรงงาน สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้

ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน

1. ด้านการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

1.1 การฝึกเตรียมเข้าทำงาน ( Pre-employment Training ) เป็นการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับแรงงานใหม่ก่อนเข้าทำงาน หรือกำลังจะเข้าสู่การทำงาน ให้มีความรู้ ความสามารถในการทำงาน หรือมีสมรรถนะเพิ่มขึ้นในแต่ละสาขาอาชีพ เพื่อรองรับการแข่งขันและการขยายตัวของเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมและบริการของ ในประเทศและต่างประเทศ ผู้เข้าฝึกอบรมต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป โดยมีระยะเวลาฝึกอบรมใน ศพจ.ลำพูน 2 – 12 เดือน และต้องฝึกในกิจการอีก 1 – 4 เดือน (ระยะเวลาฝึกแล้วแต่ละสาขาอาชีพ)

1.2 การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน ( Upgrade Training) เป็นการฝึกอบรมเพิ่มเติมความรู้ หรือทักษะเกี่ยวกับอาชีพ หรือทักษะด้านบริหารจัดการ หรือทักษะด้านการสอน หรือเทคโนโลยีใหม่ ให้กับแรงงานที่มีพื้น ฐานความรู้ด้านอาชีพอยู่แล้ว ให้มีทักษะหรือศักยภาพการทำงานที่สูงขึ้นเพื่อรองรับการแข่งขันในภาค อุตสาหกรรม การผลิตที่เป็นเป้าหมายของประเทศ มีระยะเวลาการฝึกตั้งแต่ 6 - 240 ชั่วโมง (ระยะเวลาฝึกแล้วแต่ละสาขาอาชีพ)

1.3 การฝึกอาชีพเสริม (Re – training) เป็นการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มเติมความรู้ ความสามารถ ในสาขาอาชีพอื่นที่นอกเหนือจากอาชีพที่ปฏิบัติอยู่ตามปกติหรืออาชีพเสริม หรือเปลี่ยนอาชีพใหม่จากอาชีพเดิม โดยมีจุดประสงค์ให้แรงงานมีโอกาสในการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น หรือมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยแก้ไขปัญหาในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะผู้ว่างงาน กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้มีรายได้น้อย และกลุ่มเป้าหมายพิเศษ มีระยะเวลาการฝึกตั้งแต่ 6 - 480 ชั่วโมง (ระยะเวลาฝึกแล้วแต่ละสาขาอาชีพ)

2. ด้านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและการแข่งขันฝีมือแรงงาน

2.1 การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานฝีมือแรงงานที่กำหนดแต่ละสาขาอาชีพ ตามลักษณะที่ควรรู้ และสามารถทำได้ในขั้นตอนต่างๆ ตามลำดับความยากง่าย โดยแบ่งเกณฑ์การทดสอบออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับ 1 (ระดับต้น) ระดับ 2 (ระดับปานกลาง)ระดับ 3 (ระดับสูง)

2.2 การทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ

2.3 การทดสอบฝีมือแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบกิจการ

2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานในทุกระดับ ทั้งระดับภาค ระดับประเทศ ระดับอาเซียน และระดับนานาชาติ

3. ด้านการส่งเสริมและประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน

3.1 ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานของภาคเอกชน โดยใช้มาตรการจูงใจภายใต้ พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และ พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

3.2 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงาน

3.3 การประสานความร่วมมือในการพัฒนาแรงงานระดับชาติ และระดับจังหวัด โดยดำเนินการในรูปแบบของคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพ จังหวัด (กพร.ปจ.)