หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
จังหวัดลำพูน ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพิธีเปิดโครงการ “101 อาชีพ” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...

จังหวัดลำพูน  ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพิธีเปิดโครงการ “101 อาชีพ” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

จังหวัดลำพูน โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ร่วมกับ เทศบาลตำบลริมปิง  ได้จัดพิธีเปิดโครงการ “101 อาชีพ”เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี                    บรมราชาภิเษก โดยมีนายอรรษิษฐ์  สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี             ในเวลา 9.00 น. วันที่ 3 กันยายน 2562 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  รวมถึงสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 โดยได้มีการจัดพิธีถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จ               พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมบริการประชน ซึ่งมี ผู้เข้าร่วมงาน 400 คน

นางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน กล่าวว่า สำหรับที่มาของโครงการ “101 อาชีพ” เฉลิมพระเกียรติ ฯ จะใช้เลข 10 สื่อความหมายแทน ร.10 ส่วนเลข 1 ด้านท้าย หมายถึงคนไทยที่รวมใจกันเป็นหนึ่งเดียว โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด ทุกจังหวัดดำเนินการ สำหรับจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ“101 อาชีพ”เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยให้บริการประชาชน ดังนี้

1. ฝึกอบรม พัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพให้กับประชาชน สาขา ช่างเดินสายไฟฟ้าในชุมชน ระหว่างวันที่  30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2562  ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน จำนวน 25 คน จากนั้นได้ออกให้บริการบำเพ็ญประโยชน์ซ่อม ปรับปรุงและแก้ไขระบบไฟฟ้าแสงสว่างให้กับวัดโบสถ์ ตำบลมะเขือแจ้, วัดศรีปันยัง ตำบลริมปิง และศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าสัก ซึ่งเป็นสถานที่ที่ใช้ทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ในชุมชนให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ เพื่อให้การติดตั้งและการเดินสายไฟฟ้าเป็นไปด้วยความถูกต้องได้มาตรฐานสากลและเกิดความปลอดภัยกับผู้ใช้บริการต่อไป

2. บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ร่วมกับ จิตอาสา และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลริมปิง รวมจำนวน 120 คน ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม สนามออกกำลังกายของเทศบาลตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  รวมถึงการติดตั้งและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าของโรงเรียนตำบลริมปิง เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562

3. การสาธิตอาชีพอิสระ ให้กับประชาชน ประกอบด้วย การประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ ตำรับน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ การตัดเย็บกระเป๋าผ้าและกระเป๋าหนังสำหรับใส่แว่นตา การทำยาหม่องตะไคร้ และ ยาหม่องไพล

4. การให้บริการประชาชน โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน สำนักงานสวัสดิการและสังคมจังหวัดลำพูน สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน และ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน โดยได้ให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำเครื่องรถจักรยานยนต์  ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และให้คำปรึกษาเพิ่มผลิตภาพแรงงาน และยังมีการให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่มให้กับประชาชนผู้ที่มาร่วมงาน จำนวน 400 ชุด อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากสมาคมช่างตัดผมจังหวัดลำพูน ให้บริการตัดผมชายและหญิง

นอกจากนี้ยังมีการมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้เข้าร่วมและผู้สนับสนุนการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค การมอบหนังสือรับรองความรู้ความสามารถการมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรม สาขา ช่างเดินสายไฟฟ้าในชุมชน การมอบเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน และการมอบเงินกู้กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน อีกด้วย


ว้นที่ข่าว : 03/09/2562