หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน สนับสนุนสถานประกอบกิจการเสริมทักษะ สร้างความปลอดภัยให้กับพนักงานผู้ใช้รถฟอรคลิฟท์

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...
...
...
...
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนร่วมกับบริษัทพลีโมเม้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด จัดฝึกอบรม สาขา  การบำรุงรักษาและการขับรถฟอรคลิฟท์อย่างปลอดภัย จำนวน 2 รุ่น  ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันในการพัฒนาศักยภาพแรงงานทางด้านโลจิสติกส์ให้มีความรู้และทักษะที่สูงขึ้นในการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัย เพื่อลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยรุ่นที่ 1 ฝึกระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 จำนวน 12 คน และ รุ่นที่ 2 ฝึกระหว่างวันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2562 จำนวน 12 คน  ณ บริษัทพลีโมเม้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
 
นางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน กล่าวว่า  ในปัจจุบัน การพัฒนาความรู้ความสามารถพนักงานถือเป็นสิ่งสำคัญ และการฝึกอบรม ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้องค์กรประสบความสำเร็จ ทั้งด้านคุณภาพสินค้า/บริการ และต้นทุนการผลิตการอบรมการขับรถฟอร์คลิฟท์ อย่างปลอดภัย และถูกวิธีนั้น เป็นอีกหลักสูตรหนึ่ง ที่ผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการพัฒนาความรู้ ทักษะ จิตสำนึกการควบคุมอย่างปลอดภัยเพื่อลดความสูญเสียต่างๆที่อาจเกิดขึ้นจากการขาดความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และจิตสำนึกความปลอดภัยของพนักงานขับรถฟอร์คลิฟท์ และลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุที่เกิด จากการขาดทักษะ ความชำนาญในการควบคุมอย่างถูกวิธี ในการปฏิบัติงานยกขนสินค้า รถฟอร์คลิฟ ต์นับเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน อำนวยความสะดวกให้กับผู้ปฏิบัติการ และผ่อนแรงในการยกขนสินค้า เพื่อให้สามารถเคลื่อนย้ายสินค้าที่มีขนาดใหญ่และน้ำหนักมากได้แล้ว ยังช่วยเพิ่มความรวดเร็วและเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงานอีกด้วย อย่างไรก็ตาม หากผู้ปฏิบัติการไม่ตระหนักถึงความ ปลอดภัย ในการใช้งาน หรือวิธีการปฏิบัติการรถฟอร์คลิฟต์ที่ถูกต้อง ผลที่ตามมาก็คือ ‘อุบัติเหตุ’ ซึ่งส่วนใหญ่มักนำมาซึ่งความเสียหาย ทั้งความเสียหายต่อตัวบุคคลและทรัพย์สินขององค์กร สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน จึงได้จัดทำหลักสูตรดังกล่าวเพื่อรองรับความต้องการของสถานประกอบกิจการที่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน และยังคำนึงถึงความปลอดภัยและปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดอีกด้วย
 

ว้นที่ข่าว : 20/08/2562