หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน จัดประชุม กพร.ปจ.เพื่อบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังแรงงานในจังหวัดลำพูน

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพ (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2/2562 เพื่อบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังแรงงานในจังหวัดลำพูน รองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

 

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดลำพูน (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 16 สิงหาคม  2562 ณ ห้องประชุมอาคาร 7 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในการประชุม โดยที่ประชุมได้สรุปผลการพัฒนากำลังแรงงานในจังหวัดลำพูน  ประจำปี 2562 ที่เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนในจังหวัดลำพูน  ซึ่งมีดำเนินการทั้งสิ้นจำนวน 9,961 คน งบประมาณดำเนินการ 6,224,392 บาท จำแนกเป็นพัฒนากำลังแรงงานภาคอุตสาหกรรม (อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า และชิ้นส่วนโลหะ) จำนวน 5,356 คน งบประมาณ 941,719 บาท ภาคท่องเที่ยวและบริการ จำนวน 1,008 คน งบประมาณ 1,457,935 บาท และภาคเกษตรและเกษตรแปรรูป จำนวน 3,597 คน งบประมาณ 3,824,738 บาท นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบให้มีการเพิ่มทักษะให้กับแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เสริมทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม OTOP และกลุ่มเกษตรในการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มผลผลิต หรือช่วยในด้านการตลาด โดยงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 ได้กำหนดเป้าหมายพัฒนากำลังแรงงานจังหวัดลำพูน จำนวน 2,530 คน ได้แก่ ภาคอุตสาหกรรม (อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า และชิ้นส่วนโลหะ) จำนวน 1,360 คน  ภาคท่องเที่ยวและบริการ 620 คน และภาคภาคเกษตรและเกษตรแปรรูป จำนวน 550 คน


ว้นที่ข่าว : 16/08/2562