หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เสริมแกร่ง SME ด้วยการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน หวังส่งเสริมธุรกิจในพื้นที่ให้เข้มแข็ง และแรงงานมีรายได้สูงขึ้น

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

                 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน พัฒนาศักยภาพแรงงานให้กับพนักงานในสถานประกอบกิจการ สาขา  เทคนิคการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารตามมาตรฐาน IEC  ระหว่างวันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2562 และ สาขา ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรมในยุค 4.0  ระหว่างวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2562  ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน 

                 นางณฐมน  ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน กล่าวว่าการฝึกอบรมดังกล่าวเป็นการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ของพนักงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเอ็นพีแอร์แอนด์เซอร์วิส ที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เริ่มดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา ในระยะ 6 ปีที่ผ่านมา (2556 -2561) สามารถพัฒนาศักยภาพแรงงานให้มีความรู้ ความสามารถทักษะที่หลากหลาย (Multi Skills) หรือมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะด้าน ตามแนวทางของ STEM Workforce จำนวนกว่า 85,000 คน ส่งผลต่อการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน และลดการสูญเสียในวงจรการผลิต หรือบริการ คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ เป็นเงินกว่า 5,450 ล้านบาทสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้กับสถานประกอบกิจการไทย จำนวน 1,103 แห่ง

              สำหรับในพื้นจังหวัดลำพูน ดำเนินการแล้ว จำนวน 9แห่ง  พัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานกว่า 700 คน คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 3 ล้านบาท และในปี พ.ศ. 2562  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเอ็นพีแอร์แอนด์เซอร์วิส เป็นอีกหนึ่งสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการ ที่ได้รับการให้คำปรึกษาเชิงลึก โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยทีมที่ปรึกษา คือ “นักพัฒนาฝีมือแรงงานพันธุ์ใหม่” ซึ่งเป็นบุคลากรของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน  โดยมีการวิเคราะห์ วินิจฉัยข้อมูล หาประเด็นข้อจำกัดในการทำงาน หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาในการทำงาน กำหนดมาตรการแก้ไขปัญหา กำหนดหลักสูตรการฝึกอบรม และประเมินผลเปรียบเทียบ ก่อน – หลัง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์จากการพัฒนาศักยภาพแรงงาน ส่งผลต่อการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน และลดการสูญเสียในวงจรการผลิตหรือบริการ


ว้นที่ข่าว : 09/08/2562