หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
พัฒนาฝีมือแรงงานงานลำพูน ยกระดับเมนูอาหารไทยสู่สากล มุ่งพัฒนาความสามารถและทักษะ ผู้ประกอบการด้านอาหาร

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...
...
...
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน พัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการอาหาร สาขา การประกอบอาหารไทย เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้และทักษะฝีมือให้ได้มาตรฐานอาหารไทย คำนึงถึงสุขอนามัย คุณค่า เอกลักษณ์และรสชาติของอาหารไทยแต่ละภาค และมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพด้านอาหารไทย ระหว่างวันที่ 2 - 5 สิงหาคม 2562 จำนวน 25 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน
 
นางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน กล่าวว่า  อาหารไทยมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับวิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมไทยมี เอกลักษณ์ที่โดดเด่น เป็นลักษณะเฉพาะไปในแต่ละภาคของประเทศ การเรียนรู้อาหารไทย จึงเป็นการ เรียนรู้วิถีชีวิต สังคม ประเพณี วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของชาติไทย และแต่ละภาคของประเทศ ซึ่งมี เสน่ห์ มีความหลากหลาย  ด้วยเหตุนี้ ธุรกิจด้านอาหารไทยจึงเป็นที่นิยมและเป็นที่ชื่น ชอบสำหรับคนไทยและคนต่างชาติ เพื่อขยายตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการบริโภคอาหารไทย รัฐบาลไทยจึงมีนโยบายที่จะยกระดับธุรกิจด้านอาหารไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล การฝึกอบรมผู้ประกอบอาหารไทยจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่เน้นการพัฒนาบุคลากรในธุรกิจท่องเที่ยวชุมชนให้มีทัศนคติ พฤติกรรมในการทำงาน
มีทักษะ ความสามารถทางด้าน อาหารไทย ไม่ว่าจะเป็นด้านการเตรียมและการประกอบอาหารไทย ด้านสุขาภิบาลอาหาร ด้านการ วางแผนจัดการรายการอาหารไทย ด้านการบริหารจัดการธุรกิจอาหารไทย รวมทั้งด้านการสื่อสารด้วย ภาษาอังกฤษ จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาธุรกิจด้านอาหารไทยให้เป็นไปตามความต้องการของ ตลาดแรงงานและตามนโยบายของรัฐบาล นอกจากนี้ ความรู้เกี่ยวกับอาหารไทย ยังส่งเสริมให้เกิดความรัก และความภาคภูมิใจในวิถีชีวิต สังคม ประเพณีและวัฒนธรรมของชาติ
 

ว้นที่ข่าว : 05/08/2562