หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...
...
...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 ให้กับนักศึกษาทวิภาคี ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.)  จำนวน 6 คน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้าทดสอบมาตรฐาน และสถานประกอบกิจการที่รับนักศึกษาทวีภาคีเข้าฝึกประสบการณ์  ทัั้งนี้ ได้ดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จำนวน  22  ข้อกำหนด ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562  ณ  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน


ว้นที่ข่าว : 11/07/2562