หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
นายประทีป ทรงลำยอง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมได้ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...
...
...

 

 

ในวันที่ 30 มกราคม 2561 นายประทีป ทรงลำยอง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมได้ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561ทั้งนี้ได้ให้เกียรติมอบบัตร ประจำตัวผู้ได้รับหนังสือรับรอง ความรู้ความสามารถ และเยี่ยมผู้เข้าฝึกอบรมสาขา  ช่างเสริมสวยระดับต้น และผู้เข้าอบรม"เทคนิคการสอนงาน" เพื่อสร้างเครือข่ายวิทยากร เตรียมความพร้อมรองรับการฝึกอาชีพตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ


ว้นที่ข่าว : 30/01/2561