หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เข้าเยี่ยมสถานประกอบกิจการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

 

 

 

ในระหว่างวันที่ 8 และ18 มกราคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน  เข้าเยี่ยมสถานประกอบกิจการ เพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำ แก่สถานประกอบกิจการในการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดหลักสูตรให้สอดคล้องตามความต้องการของสถานประกอบกิจการ และประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 10 แห่ง ซึ่งเป็นสถานประกอบกิจการที่อยู่ใน นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน


ว้นที่ข่าว : 29/01/2561