หน้าแรก > โครงสร้างผู้บริหาร
โครงสร้างผู้บริหาร
 
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน


นางณฐมน ปัทมะสุคนธ์
ชื่อ - นามสกุล : นางณฐมน ปัทมะสุคนธ์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน

วัน/เดือน/ปีเกิด : 24/08/2507

ประวัติการศึกษา

ศิลปศาสตร์บัณฑิต การสื่อสารมวลชนประวัติการทำงาน

-เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ทวีติยาพรช้างเผือก