หน้าแรก > โครงสร้างบุคลากร
โครงสร้างบุคลากร
 

 

   

นายวาริน สองเมือง

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกระบี่ 

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ฝ่ายพัฒนาศักยภาพแรงงาน ฝ่ายรับรองความรู้ความสามารถ

นางสาวบุญเรือน ขาวล้วน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย

นางวรัญญารุ่งเรือง

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน ชำนาญการ

หัวหน้าฝ่าย

 

 

 

 

นายดรณ์ พลจรัส

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ

หัวหน้าฝ่าย

 

นางสาววลีทิพย์ จันทร์ลอย

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญ

งานพัสดุ

 

นางสาวพเยาว์ บุญช่วย

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ

งานแผนงานและประเมินผล

 

 

นางสาวสุนัทธี นาคสวาทดิ์

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ

งานพรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

นายวิทย์ ธรรมโชติ

ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช.3

ช่างอุตสาหกรรมศิลป์

 

นางสาวไพรินทร์ สมมิตร

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

นักธุรการและสารบรรณ

 

นางสาวยุวันดา หมาดบุตร

ลูกจ้างชั่วคราว

งานแผน

 

นายพงศกร รักษาพล

ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช.3

ช่างเครื่องปรับอากาศ

 

 

นางสาวรัศมี ฤทธิเดช

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ

งานธุรการฝ่าย

นางสาวยุวันดา หมาดบุตร

งานพัสดุ

ลูกจ้างชั่วคราว

 

 

 

 

 

 

นายชาญณรงค์ หวานสนิท

ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช.3

ช่างจักรยานยนต์

 

นายวิทย์ ธรรมโชติ

ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช.3

ช่างอุตสาหกรรมศิลป์

 

นางสาววจิตรา บัวผัน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลูกจ้างชั่วคราว

 

 

นายสมถวิล ชุมคง

ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช.2

ช่างยนต์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวมนตรี สุวิมลรัตน์

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

นักธุรการสารบรรณ

 

 

นางสาวกัญวดี เภาพันธ์

นักวิชาการฝึกอาชีพ

งานธุรการ

 

 

 

 

 

นายสันต์ สอิ้งทอง

ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค

ช่างอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

 

 

นายวิทย์ ธรรมโชติ

ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช.3

ช่างอุตสาหกรรมศิลป์