หน้าแรก > โครงสร้างหน่วยงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
 

 

 

โครงสร้างการบริหารงานของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกระบี่

แบ่งการบริหารงานเป็นการภายในออกเป็น 4 ฝ่าย คือ

1.     ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

2.     ฝ่ายส่งเสริมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

3.     ฝ่ายพัฒนาศักยภาพแรงงาน

4.     ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน