หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ โหลด
2. การขอรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ.pdf 360 KB .pdf 242 ดาวน์โหลด
3. การขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน_16072558163349_(1).pdf 380 KB .pdf 2246 ดาวน์โหลด
1. การขอใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน สถานทดสอบฝีมือคนหางาน.pdf 344 KB .pdf 245 ดาวน์โหลด
4. การขออนุญาตรายการเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ผู้ดำเนินการฝึกนำเ... 373 KB .pdf 258 ดาวน์โหลด
5. การขออนุญาตและการต่อใบอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ_... 371 KB .pdf 236 ดาวน์โหลด
6. การต่อใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน _16072558163349_.pdf 365 KB .pdf 243 ดาวน์โหลด
7. การให้ความเห็นชอบดำเนินการเองหรือจัดจ้าง_16072558163349_.pdf 425 KB .pdf 235 ดาวน์โหลด
8. การให้ความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกเตรียมเข้าทำงานกรณีเป็นผู้ด... 405 KB .pdf 242 ดาวน์โหลด
9. การให้ความเห็นชอบส่งลูกจ้างไปฝึกภายนอก_16072558163349_.pdf 392 KB .pdf 274 ดาวน์โหลด
10. การออกใบแทนใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน (กระบี่)_160725581... 330 KB .pdf 269 ดาวน์โหลด
11.การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายจ้างงานผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสาม... 303 KB .pdf 117 ดาวน์โหลด
12.การขอใบแทนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินหรือบัตรประจำตัวผู... 301 KB .pdf 121 ดาวน์โหลด
13.การขอใบแทนหนังสือรับรองการเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา 2... 307 KB .pdf 108 ดาวน์โหลด
14.การขอใบแทนหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ.pdf 299 KB .pdf 118 ดาวน์โหลด
15.การขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน.pdf 388 KB .pdf 173 ดาวน์โหลด
16.การขอรับรองการเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ ตามมาตรา 26%2F4 %282%... 311 KB .pdf 113 ดาวน์โหลด
17.การขอรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรอาชีพ.pdf 300 KB .pdf 138 ดาวน์โหลด
18.การขอมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ.pdf 313 KB .pdf 221 ดาวน์โหลด
19.การขอมีสมุดประจำตัว การบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม และกรณีชำรุดสูญหาย.pdf 307 KB .pdf 138 ดาวน์โหลด
ย้อนกลับ