ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันการเกิดอัคคีภัยในอาคารสำนักงาน
...
...
...
...
...
...

วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันการเกิดอัคคีภัยในอาคารสำนักงาน ให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้รับการฝึกและพนักงานบริษัทจ้างเหมา จำนวนทั้งสิ้น 100 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือสนับสนุนจากงานป้องกันฯ และจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันท่วงที พร้อมป้องกันและระวังอัคคีภัย ลดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินที่อาจจะเกิดจากเหตุเพลิงไหม้ อีกทั้งยังสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการระงับเหตุอัคคีภัย และการอพยพ การปฏิบัติตนขณะเกิดอัคคีภัยได้อย่างถูกต้อง ซึ่งได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 6 ขอนแก่น โดยมีนายกิตติภพ แสงฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม.


ว้นที่ข่าว : 3/5/2560 10:18:17
ปิดหน้าจอ