พิธีปฐมนิเทศและเปิดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ
...
...
...
...
...

วันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น ุ่ีุ่ิิจัดพิธีปฐมนิเทศและเปิดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ ให้กับผู้รับการฝึกหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน จำนวน 38 คน การฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวฯ เป็นการฝึกอบรมตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล) เพื่อรองรับปัญหาการขาดแคลนแรงงานและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีความต้องการแรงงานเหล่านี้เป็นจำนวนมาก ประกอบกับเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงและมีรายได้ค่อนข้างสูง เมื่อเปรียบเทียบกับตำแหน่งงานด้านอื่นๆ การฝึกอบรมเป็นโครงการบูรณาการพัฒนาฝีมือแรงงานระหว่างสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น กับโรงเรียนชุมแพการบริบาล โดยโรงเรียนชุมแพการบริบาลให้การสนับสนุนด้านอาคารสถานที่ เครื่องมือในการฝึกอบรม และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น สนับสนุนด้านวัสดุฝึกอบรม เงินอุดหนุนผู้รับการฝึก และชุดผู้รับการฝึก โดยมีนายแพทย์นภดล คำพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์รวมแพทย์ (มัตซูบายาชิ) ชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี และมีนายอนุชิต ดรกันยา หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวฯ พร้อมทั้งได้ชี้แจงถึงระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการฝึกอบรมให้กับผู้รับการฝึกได้รับทราบ


ว้นที่ข่าว : 4/4/2560 14:57:05
ปิดหน้าจอ