หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนพ.กำแพงเพชร ดำเนินการทดสอบภาคความรู้ฯ

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...

วันที่ 24 ม.ค. 63 สนพ.กำแพงเพชร ดำเนินการจัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานภาคความรู้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Testing) ให้แก่นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีสุดท้าย สาขาช่างยนต์ และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จำนวนทั้งสิ้น 17 คน ดังนี้

   1. สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 ผู้เข้าสอบจำนวน  10 คน

   2. สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ 1  ผู้เข้าสอบจำนวน 7 คน

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร


ว้นที่ข่าว : 24/01/2563