หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชรร่วมสังเกตการณ์การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชรร่วมสังเกตการณ์การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ สาขาช่างซ่อมระบบเบรกลมล้วนรถบรรทุกที่ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (EBS) ระดับ 1 ให้พนักงานซ่อมบำรุงและพนักงานขับรถ บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด จำนวน 10 คน ระหว่างวันที่ 22 – 23 มกราคม 2561 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่สำนักงานฯ ส่งเสริมให้บริษัทฯ จัดทำเพื่อใช้ในการวัดระดับฝีมือ ความรู้ ความสามารถ และทัศนคติในการทำงานของพนักงานในบริษัทและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว สำนักงานฯ จะส่งเสริมในเรื่องการขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานจำนวนหนึ่งหมื่นบาทในปีถัดไป


ว้นที่ข่าว : 25/01/2561