หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สนพ.กำแพงเพชรจัดสัมมนาโครงการ ส่งเสริมสิทธิประโยชน์ของสถานประกอบกิจการ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...
...
...
...

วันที่ 18 มกราคม 2561 นางสาวศิริธร เลาหะวิไลย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนาโครงการ ส่งเสริมสิทธิประโยชน์ของสถานประกอบกิจการ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และการประชุมเครือข่ายการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0) ณ ห้องนครชุม โรงแรมเพชรโฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนางสาวน้อยหน่า บางสีองค์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประเมินผล กล่าวรายงานว่า "วัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาดังกล่าว เพื่อทบทวนและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกรณ์ ขั้นตอนการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน การขอรับรองเห็นชอบหลักสูตรและรายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน สาระสำคัญของ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงงาน พ.ศ. 2545 ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2557) เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และชี้แจ้งรายละเอียดการดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ซึ่งจะเป็นการสร้าง/พัฒนาเครือข่ายในการบูรณาการความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนโครงการต่อไป" โดยมีส่วนราชการ ตัวแทนสถานประกอบการ สมาคม องค์กร เครือข่ายต่างๆ เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 100 คน ในงานมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมจัดนิทรรศกาลเพื่อประชาสัมพันธ์ภาระกิจของแต่ละหน่วยงาน


ว้นที่ข่าว : 19/01/2561