หน้าแรก > โครงสร้างผู้บริหาร
โครงสร้างผู้บริหาร
 
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร


นางสาวศิริธร เลาหะวิไลย
ชื่อ - นามสกุล : นางสาวศิริธร เลาหะวิไลย

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร

วัน/เดือน/ปีเกิด : XX

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาโท  รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต   (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครประวัติการทำงาน


ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร (1 ธันวาคม 2559-ปัจจุบัน)เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)