วัฒนธรรมคุณธรรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 
วัฒนธรรมคุณธรรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

          ด้วยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีภารกิจหลักในด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานของประเทศซึ่งเป็นภารกิจสำคัญที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงแรงงานและรัฐบาลเพื่อพัฒนากำลังแรงงานของประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังนั้น เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานดังกล่าวให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งเพื่อให้บุคลากรในสังกัดมีวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน จึงขอประกาศวัฒนธรรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดังนี้

          ข้อ ๑ มีจิตสำนึกในการให้บริการประชาชน อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ                                                                                                                                                             ข้อ ๒ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องและไม่แสวงหาผลประโยชน์ในการปฏิบัติงาน                                                                         ข้อ ๓ ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กำกับ ดูแล ส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และบุคลากรอื่น ๆ ในบังคับบัญชาของตนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในหน่วยงาน

     

ไฟล์แนบ :: 10_Images_New Image_26022561154426_.jpg ดาวน์โหลด